Saman System Group
Shiraz - Shoride Shirazee Street
Lane 20 - First Floor
Telfax: 0711-2347455
info@samansoft.net
نرم افزار داروخانه رازی

نرم افزار جامع داروخانه رازی


امروزه در حالیکه اکثر قریب به اتفاق داروخانه داران محترم استفاده از نرم افزار ثبت نسخ داروخانه را اجباری از سوی سازمانهای بیمه گر میدانند اما چون ماهیت مکانیزه نمودن سیستم داروخانه بدرستی مورد تحقیق و آزمون قرار نگرفته است از فوائد و مزایای مکانیزاسیون داروخانه غافل مانده و شاید عدم وجود یک نرم افزار که هم فرایندهای انبارداری و فروش و سایر فرایندهای پیچیده داروخانه را پشتیبانی کند و هم کاربری آسانی داشته باشد هم در این مورد بی تاثیر نباشد
نرم افزار جامع رازی حاصل چهار سال توسعه و بسط نرم افزار داروخانه که مستقیما با مسئولین فنی و فروش داروخانه درگیر بوده است وحاصل نظرات افراد فوق در این برنامه لحاظ گردیده است.
درعین حال این شرکت نرم افزار فوق را در دو پکیج متفاوت ارائه نموده است

1- نرم افزار نسخه ساده برنامه

نرم افزار فوق برای داروخانه دارانی در نظر گرفته شده است که بهر دلیل امکان اجرای مکانیزاسیون کامل و انبارداری را ندارند
دموی نرم افزار داروخانه


امکانات

2- نرم افزار جامع داروخانه رازی

نرم افزار فوق یک سیستم جامع مکانیزاسیون داروخانه می باشد که تمامی فرایندهای موجود داروخانه را مکانیزه می نماید
امکانات
نرم افزار داروخانه رازی

نرم افزار داروخانه رازی